Sungate is probably the biggest and the most experienced CREATOR OF TECHNICAL SECURITY SOLUTIONS in the Baltics

Karl Ždanovitš

Tegevjuht / CEO

Sungate covers almost full range of physical security solutions - production of fences and gates, entrance automation and control solutions, access management systems and solutions for site surveillance.

Projecting, installation and maintenance of all installed products and solutions belongs into our field of activity.

Sungate TM is known since 2002.

Karl Ždanovitš

Tegevjuht / CEO

Müügi ja garantii üldtingimused

ED 3.5-2 / V1 25.01.2012

1. SISSEJUHATUS
Müügi ja garantii üldtingimused (edaspidi üldtingimused) on dokument, mis määrab Sungate’i ettevõtete grupi firma ja Ostja vaheliste suhete põhialused ja korra ning üldised tingimused Sungate’i ettevõtete grupi firma ja Ostja vaheliste tehingute tegemisel.
Üldtingimustes ning Sungate’i ettevõtete grupi firma ja Ostja vahelises Lepingus ilmnevate erisuste korral lähtutakse erisuste osas Lepingu tingimustest. 

2. MÕISTED
Hinnakiri on Müüja poolt kinnitatud Tavatoodete ja -teenuste hindu kajastav dokument.
Hinnapakkumine on Müüja poolt Ostjale tehtud kirjalik pakkumine Toote ja/või Teenuse ostu-müügi tingimuste kohta, millistel Müüja kohustub Toote ja/või Teenuse Hinnapakkumise kehtivuse ajal Ostjale Toodet ja/või Teenust müüma.
Leping on Müüja ja Ostja vahel sõlmitud kirjalik kokkulepe Toote ja/või Teenuse müümiseks ja ostmiseks.
Müüja on Sungate’i ettevõtete gruppi kuuluv firma.
Ostja on iga füüsiline või juriidiline isik, kes ostab või avaldab soovi osta Müüja poolt müüdavaid Tooteid või Teenuseid.
Pooled on Müüja ja Ostja üheskoos.
Teenus on teenus, mida Müüja Ostjale viimase soovil osutab ning mis seisneb Müüja poolt Ostjale vastava planeeringu / lahenduse tegemises, müüdud Toote transportimises ja/või paigaldamises Ostjaga kokkulepitud kohta.
Tellimus on Ostja ja Müüja poolt allkirjastatud (sealhulgas faksi teel vahetatud allkirjadega) Hinnapakkumine, mida Müüja asub täitma ning mida loetakse Ostja ja Müüja vaheliseks teatud Toote ja/või Teenuse ostu-müügi kokkuleppeks.
Tellimuse täitmise tähtaeg on tähtaeg, millal Toode ja/või osutatud Teenus peab olema Ostjale üleandmiseks valmis.
Toode on Müüja poolt Ostjale müüdav toode või teenus.
Õigussuhted on õigussuhted, mis tekivad Ostja ja Müüja vahel, kui Ostja ostab Müüja Tooteid või kasutab Teenust.
Üldtingimused on käesolevad üldised müügi- ja garantiitingimused.
 
3. ÜLDSÄTTED
3.1. Käesolevad Üldtingimused kehtivad kõigi Õigussuhete kohta.
3.2. Peale Üldtingimuste reguleerivad Õigussuhteid Eesti Vabariigi õigusnormid ja Tellimus ning Lepingu olemasolu korral ka Leping.
3.3. Üldtingimustega saab tutvuda Müüja kontoris, aadressil Kadaka tee 72a, Tallinn, või Müüja koduleheküljel internetis.
3.4. Kui Üldtingimused on Tellimusega vastuolus, kehtib Tellimuses fikseeritu. Kui Üldtingimused või Tellimus on Lepinguga vastuolus, kehtib Lepingus fikseeritu.
3.5. Kui kontekst seda nõuab, tähendavad ainsuses olevad sõnad Üldtingimustes mitmust ja vastupidi. Üldtingimuste punktide pealkirjad on ainult lugemise hõlbustamiseks ega mõjuta mingil määral punktide sisu tõlgendamist.
3.6. Iga Üldtingimuste punkti tõlgendatakse koos Üldtingimuste teiste punktidega, lähtudes Üldtingimuste mõttest ja eesmärgist.

4. TAVA- JA PROJEKTITOODE
4.1. Tavatoode on Toode, mille hind sisaldub Hinnakirjas ja/või Müüja tootekataloogis.
4.2. Projektitoode on Toode, mis erineb Tavatootest või mis valmistatakse Ostja poolt esitatud jooniste või näidiste järgi või mis on valmistatud Ostja poolt nõutava Tavatootest erineva viimistluse ja/või mõõtudega. Projektitooted on ka Tavatooted, mis on Hinnakirjast välja võetud, kuigi võivad veel olla tootekataloogides.
4.3. Juhul kui Müüja on Ostja tellimisel valmistanud Projektitoote Ostja poolt esitatud jooniste, mõõtude, näidiste või Ostja poolt antud muude juhiste (edaspidi Juhised) alusel, ning juhul kui selliste Juhiste alusel valminud Projektitootega või Juhiste kasutamisega rikutakse kolmandate isikute intellektuaalse omandi õigusi, on Ostja kohustatud hüvitama Müüjale kõik kahjud, mida selline kolmandate isikute õiguste rikkumine on Müüjale põhjustanud.

5. HINNAPAKKUMINE
5.1. Hinnapakkumine kehtib selles märgitud tähtaja jooksul. Juhul, kui Hinnapakkumises ei ole eraldi märgitud selle kehtivuse tähtaega, kehtib Hinnapakkumine 30 (kolmkümmend) kalendripäeva alates Müüja poolt Hinnapakkumise esitamisest Ostjale.

6. TOOTE JA/VÕI TEENUSE TELLIMINE
6.1. Toote ja/või Teenuse ostmiseks esitab Ostja Müüjale sooviavalduse (päringu). 
Sooviavalduses (päringus) märgitud Toote ja/või Teenuse kohta esitab Müüja Ostjale Hinnapakkumise, sätestades selles lisaks Toote ja/või Teenuse hinnale ka täitmise tähtaja ning muud olulised tingimused.
6.2. Kui Pooled on saavutanud kokkuleppe punktis 6.1 märgitud olulisi tingimusi sisaldavas Hinnapakkumises, allkirjastavad Pooled Hinnapakkumise. Ostja poolt allkirjastab Hinnapakkumise Ostja volitatud isik ja esitab müüjale volitust tõendava dokumendi (volikirja või muu volitusi tõendava dokumendi, sealhulgas registriandmete väljatrüki). Poolte poolt allkirjastatud Hinnapakkumist loetakse Ostja ja Müüja vahel sõlmitud Toote/Teenuse ostumüügi kokkuleppeks ehk Tellimuseks, kusjuures Tellimus võib olla sõlmitud ka allkirjastatud dokumentide vahetuse kaudu faksi või e-posti teel. Tellimuses määratakse Ostja poolt Toote
ja/või Teenuse vastuvõtmiseks volitatud isik.
6.3. Kui Hinnapakkumisele või Ostja kirjalikule sooviavaldusele on lisatud Ostja poolt soovitud Toodete paigutuse asendiplaan, ruumide mõõtkava või muu sooviavalduse täpseks täitmiseks vajalik dokumentatsioon, kuuluvad nimetatud dokumendid lahutamatute osadena Tellimuse juurde. Nimetatud dokumentide õigsuse eest vastutab Ostja.
6.4. Kui Toote/Teenuse ostmiseks ja müümiseks sõlmitakse Ostja ja Müüja vahel eraldi täiendavaid tingimusi sisaldav kirjalik ostu-müügileping (edaspidi Leping), siis lähtuvad Ostja ja Müüja Toodete ja/või Teenuste ostmisel ja müümisel Lepingus sätestatud tingimustest.

7. TELLIMUSE TÄITMISE TÄHTAEG
7.1. Tellimuse täitmise tähtaeg on sätestatud Müüüja hinnapakkumises vastavalt Üldtingimuste punktile 6.1.
7.2. Kui Ostja ei ole taganud Teenuse osutamiseks vajalikke tingimusi vastavalt Üldtingimuste punktile 10.6 või on jätnud täitmata muud Tellimusest tulenevad kohustused, on Müüjal õigus muuta ühepoolselt Tellimuse täitmise tähtaega. Uuest Tellimuse täitmise tähtajast teatab Müüja viivitamatult Ostjale peale seda, kui Ostja on täitnud omapoolsed Tellimusest tulenevad kohustused.
7.3. Kui Ostja ei nõustu Tellimuse täitmise uue tähtajaga, on tal võimalik taganeda Tellimusest, teatades Müüjale taganemisest kirjalikult hiljemalt 3 (kolme) tööpäeva jooksul Müüja kirjaliku teatise kättesaamisest arvates. Kui Ostja ei teata Müüjale oma mittenõustumisest eelnimetatud tähtaja jooksul, loetakse ta Tellimuse täitmise uue tähtaja aktsepteerinuks.
7.4. Kui Ostja taganeb Tellimusest vastavalt Üldtingimuste punktile 7.3, kohustub ta hüvitama Müüjale kõik Tellimusest taganemise tõttu tekkinud kahjud.

8. HINNAD
8.1. Tavatoodetele ja –Teenustele kehtivad hinnad on toodud Müüja poolt kehtestatud Hinnakirjas. Hinnakirjas sätestatud hinnad ei sisalda käibemaksu ega Toote kaubaaluse maksumust. Hinnakirjas sätestatud hinnad sisaldavad pakendi maksumust. 
8.2. Toote kaubaaluse kohustub Ostja Müüjale pärast Toote kättesaamist tagastama Müüjaga kokkulepitud korras. Kui Ostja ei tagasta peale Toote vastuvõtmist viivitamatult Müüjale Toote kaubaalust, kohustub ta hüvitama Müüjale Toote kaubaaluse maksumuse. Ostjad, kes ei kasuta Müüja poolt pakutavat transporditeenust, peavad kaubaalused tagastama hiljemalt 30 päeva jooksul. Tagastamata kaubaaluste kohta esitab Müüja arve.
8.3. Müüjal on õigus teha ühepoolselt Hinnakirjas muudatusi. Muudatused jõustuvad muudatuste tegemise päevast või Müüja poolt kehtestatud tähtpäeval. Hinnakirja muudatused ei oma tagasiulatuvat jõudu Tellimuste suhtes, mis on sõlmitud enne Hinnakirja muutmist.

9. MAKSETINGIMUSED
9.1. Müüjal on õigus nõuda Ostjalt enne Tellimuse täitma asumist Toote/Teenuse eest ettemaksu Ostjaga kokkulepitud ulatuses. 
9.2. Tavatoote Tellimuse puhul kohustub Ostja maksma Müüjale enne Müüja poolt Tellimuse täitma asumist ettemaksu Müüja poolt nõutud ulatuses, kuid mitte vähem kui 30% (kolmkümmend protsenti) Tellimuse hinnast. Projektitoote Tellimuse puhul kohustub Ostja maksma Müüjale enne Müüja poolt Tellimuse täitma asumist ettemaksu Müüja poolt nõutud ulatuses, kuid mitte vähem kui 50% (viiskümmend protsenti) Tellimuse hinnast.
9.3. Kui Toode antakse Ostjale üle Müüja laos, kaupluses vms, kohustub Ostja veel tasumata Toote hinna osa Müüjale tasuma Toote üleandmise ajaks. Tasumisele kuuluva summa kohta esitab Müüja Ostjale seaduse nõuetele vastava ettemaksuteatise ja peale raha laekumist arve.
9.4. Kui Tellimuses on kokku lepitud Müüja poolt Toote tarnimises ja /või Toote paigaldamises Ostjaga kokkulepitud kohta ja/või muu Teenuse osutamises, siis kohustub Ostja tasuma veel tasumata Tellimuse hinna osa Müüjale hiljemalt 3 pangapäeva enne Tellimuse täitmise tähtpäeva. Kui Ostja viivitab Tellimuse hinna tasumisega, lükkub Tellimuse täitmise tähtaeg edasi Tellimuse hinna tasumisega viivitatud päevade võrra.
9.5. Kõik Ostja poolt maksmisele kuuluvad summad loetakse Müüjale nõuetekohaselt tasutuks, kui vastav summa on laekunud Müüja arvelduskontole või on makstud sularahas Müüja kassasse.
9.6. Kui Ostja keeldub Toote ja/või Teenuse eest tasumisele kuuluvat summat nõuetekohaselt tasumast, on Müüjal õigus nõuda Ostja poolt vastava summa tasumist.
9.7. Lisaks punktis 9.6 sätestatule on Müüjal õigus nõuda Ostjalt viivist 0,1% (null koma üks
protsenti) õigeaegselt tasumata summast iga viivitatud päeva eest.

10. TOOTE JA/VÕI TEENUSE ÜLEANDMINE
10.1. Toote üleandmise all mõeldakse Toote Ostja käsutusse andmist Müüja laos, kaupluses vms. Kui Ostja ja Müüja on kokku leppinud, et Toode tuleb Müüja poolt Ostjani toimetada, kohustub Müüja Toote Ostjale üle andma kohas, kuhu Toode vastavalt Ostja ja Müüja kokkuleppele transporditakse. Müüja on kohustatud koos Tootega Ostjale üle andma ka kõik Toote juurde kuuluvad dokumendid ( paigaldus- ja/või hooldusjuhend, garantiikiri vms).Tavatoodete juurde kuuluvad dokumendid on kättesaadavad Müüja kodulehel.
10.2. Toote vastuvõtmist tõendab Ostja volitatud esindaja allkiri Toote saatelehel, millel on märgitud Toote nimetus ja kogus (pakendite arv). Toote vastuvõtmisel peab Ostja esindaja tõendama oma volitusi.
10.3. Ostja on kohustatud Toote vastu võtma ja/või Müüja laost välja viima hiljemalt 7 (seitsme) tööpäeva jooksul Tellimuse täitmise tähtpäevast arvates. Kui Ostja ei ole Toodet laost välja viinud või vastu võtnud kaheksa päeva möödumisel Tellimuse täitmise tähtpäevast arvates, kohustub Ostja tasuma Müüjale Toote laos hoidmise kulude katteks trahvi 0,1% (null koma üks protsenti) Tellimuse hinnast iga päeva eest.
10.4. Kui Ostja ei ole Toodet vastu võtnud punktis 10.3 sätestatud tähtaja jooksul, võib Müüja anda Ostjale täiendava tähtaja, mis on kuni 45 (nelikümmend viis) kalendripäeva. Müüja teatab Ostjale Toote vastuvõtmiseks täiendava tähtaja andmisest. Kui Ostja ei võta Toodet vastu ka Müüja poolt antud täiendava tähtaja jooksul, on Müüjal õigus Tellimusest taganeda ja Toode realiseerida kolmandatele isikutele. Kui Müüja taganeb Tellimusest käesolevas punktis sätestatud alustel, on Ostja kohustatud tasuma Müüjale leppetrahvi 20% (kakskümmend protsenti) Hinnapakkumises märgitud Tellimuse hinnast ning see kuulub mahaarvamisele Ostja poolt Müüjale tasutud ettemaksust. Juhul kui Ostja poolt Tellimuse mittetäitmisega Müüjale tekitatud kahju ületab leppetrahvi summa, on Ostja kohustatud hüvitama Müüjale ka kahju, mis ületab leppetrahvi.
10.5. Kui Müüja ei ole Toodet Ostjale üle andnud hiljemalt 50 (viiekümne) kalendripäeva jooksul alates Tellimuse täitmise tähtpäevast ja Ostja on täitnud kõik omapoolsed kohustused, on Ostjal õigus Tellimusest taganeda. Tellimusest taganemise kohta peab Ostja esitama Müüjale vastavasisulise kirjaliku avalduse. Ostjal on nimetatud põhjusel Tellimusest taganemise korral õigus nõuda Müüjalt tasutud ettemaksu ja muude summade tagastamist.
10.6. Kui Ostja ja Müüja on kokku leppinud ka Toote paigalduses Müüja poolt, kohustub Ostja tagama sobivate tingimuste loomise Toote vastuvõtuks ja paigalduseks (välitingimustes vastava ala eraldamine vastavalt eelnevalt kokkulepitud tingimustele; siseruumide puhul ruumide täielik ehituslik valmisolek, piisav ruumitemperatuur, kuivad ruumid, vaba ja ohutu juurdepääs, võimalus kasutada voolu ja valgustust).
10.7. Toote ja/või teenuse üleandmise kohta koostavad Müüja ja Ostja üleandmisvastuvõtmisakti. Üleandmis-vastuvõtmisakt vormistatakse kohe peale Teenuse osutamist ning selle allakirjutamisest alates loetakse Teenus Ostja poolt vastuvõetuks.

11. TOODETE TAGASTAMINE
11.1. Toodete tagastamine toimub Müüja ja Ostja vahelise erikokkuleppe alusel.
11.2. Tagastatavad tooted peavad olema originaalpakendis ja kasutamata.

12. RISKIDE ÜLEKANDUMINE
12.1. Toote juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko läheb Ostjale üle Toote üleandmise hetkel vastavalt Üldtingimuste punktile 10.1. Kui Ostja ja Müüja on kokku leppinud ka Toote paigalduses Müüja poolt, läheb Toote juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko Ostjale üle Teenuse üleandmis-vastuvõtmisaktile allakirjutamisest. Kui Toote paigaldus ei toimu Toote tarnimisega samal päeval, on Ostja kohustatud tagama Ostjaga Tellimuses kokkulepitud kohta tarnitud Toote säilimise originaalpakendis kuni paigalduseni ja juhusliku hävimise riisiko on Ostjal.
12.2. Kui Toodet transpordib Ostja või tema poolt selleks volitatud kolmas isik, läheb Toote juhusliku hävimise riisiko üle Ostjale Toote Ostjani transportimiseks üleandmise hetkest. 

13. GARANTII
13.1. Müüja annab müüdud Tootele kaheaastase müügigarantii kui Tootele ei laiene tootja poolt pikendatud garantiiaega (edaspidi Garantii). Garantii tähtaeg hakkab kulgema Toote Ostjale üleandmise päevale järgnevast päevast. Garantii kehtivuse ajal kohustub Müüja defektse või muul viisil Tellimusele mittevastava Toote tasuta asendama või parandama 60 (kuuekümne) kalendripäeva jooksul punktis 13.5 märgitud pretensiooni kättesaamisest arvates.
13.2. Müüja poolt vahendatavatele toodetele kehtib valmistaja ettevõtte garantii.
13.3. Garantii kehtib tingimusel, et Toodet on kasutatud sihtotstarbeliselt, hooldatud vastavalt hooldusjuhendile, Toote paigaldusel on Ostja järginud Tootega kaasas olevat paigaldusjuhendit.
13.4. Garantii ei laiene Toote loomulikule kulumisele, samuti Toote kasutamisest tingitud või muul põhjusel tekkinud füüsilistele vigastustele.
13.5. Garantiist tulenevate õiguste teostamiseks peab Ostja garantiiajal ilmnenud defektidest Müüjale teatama mõistliku aja jooksul pärast seda, kui ta Toote defektist teada sai või pidi teada saama, esitades Müüjale kirjaliku reklamatsiooni.
13.6. Reklamatsioonis tuleb ära näidata defektse Toote või Toote detaili nimetus ja vea kirjeldus ning võimalusel foto(d). Pretensioonile peab olema lisatud Müüjalt saadud saateleht või muu Toote ostu tõendav dokument.
13.7. Asendatud Toodetele kehtivad käesolevas punktis sätestatud garantiitingimused nagu uutele Toodetele.
13.8. Garantii ei välista ega piira Ostja õigust kasutada muid seadusest või Lepingust tulenevaid õiguskaitsevahendeid.

14. INTELLEKTUAALSE OMANDI KAITSE
Ostjale üle antud dokumendid (näit. joonised, visandid, plaanid jne.) on ja jäävad Müüja intellektuaalseks omandiks. Neid ei ole lubatud kopeerida või anda kasutamiseks kolmandatele isikutele.

15. VAIDLUSTE LAHENDAMINE
15.1. Ostja ja Müüja vahelised vaidlused püütakse lahendada Ostja ja Müüja vaheliste
läbirääkimiste teel.
15.2. Kui vaidluste lahendamine läbirääkimiste teel ei õnnestu, lahendatakse vaidlus Harju
Maakohtu Kentmanni kohtumajas, v.a. kui Lepingus on sätestatud teisiti.

16. ÜLDTINGIMUSTE KEHTIVUS
Üldtingimused jõustuvad alates 25. jaanuarist 2012.

Sungate.ee veebipood
Eesti Ehitab - EstBuild
v2ljakutse
Estonian Chamber of Commerce and Industry
EAS
© 2008 - 2016 Sungate    Kadaka tee 72a, 12618 Tallinn, Eesti. Tel: (+372) 670 11 00 Faks: (+372) 670 17 33